۳-۰
تاريخ
۱۰ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آمار کلی بازی
۰
۰.۰۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰,۰%
۰
۰,۰
۰,۰%
۰,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۰.۰۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰,۰%
۰
۰,۰
۰,۰%
۰,۰
بهترین عملکرد فردی
نتیجه ای یافت نشد.
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
نتیجه ای یافت نشد.
پاس کلیدی
نتیجه ای یافت نشد.
نبرد موفق
نتیجه ای یافت نشد.
خطای متحمل شده
نتیجه ای یافت نشد.
امتیاز
نساجی
نتیجه ای یافت نشد.
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نتیجه ای یافت نشد.
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
نتیجه ای یافت نشد.
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نتیجه ای یافت نشد.
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین