بازی های استقلال خوزستان
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --
آمار دروازبان های استقلال خوزستان
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  گروسیان
  ۲۷-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورحمیدی
  ۲۱-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
  گروسیان
  ۲۷-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  پورحمیدی
  ۲۱-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان استقلال خوزستان
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  ۲۴ شیرزادی
  ۲۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ مکوندزاده
  ۲۶-DM-,CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ خشتان
  ۲۷-RW-,LW-,ST-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ کریمی
  ۲۹-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کلانتری
  ۲۸-AM-,RW-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ کیانی
  ۲۵-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ باقرپور
  ۲۱-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ آل‌نعمه
  ۳۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ شریفی
  ۱۹-DM-,RW-,AM-,LW-,CM-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ شیرمردی
  ۲۹-DM-,RB-,LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۷ امیری
  ۲۳-LW-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ نامداری
  ۱۹-AM-,LW-,ST-,LB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ داوودی
  ۲۱-RW-,LW-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ رمضانی
  ۲۹-LW-,RW-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ حمدی‌نژاد
  ۳۶-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۴ پورابوالقاسم
  ۲۱-RB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ نعامی
  ۲۱-LW-,RW-,RB-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ درویشی
  ۳۲-ST-,SS-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ مظاهری
  ۲۷-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ قلاوند
  ۲۳-LW-,ST-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ زارع
  ۲۷-RW-,LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ ع. بهمنی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ معاوی
  ۲۰-ST-,CM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ خسروی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
  ۱ شیرزادی
  ۲۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ مکوندزاده
  ۲۶-DM-,CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ خشتان
  ۲۷-RW-,LW-,ST-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ کریمی
  ۲۹-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ کلانتری
  ۲۸-AM-,RW-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ کیانی
  ۲۵-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ باقرپور
  ۲۱-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ آل‌نعمه
  ۳۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ شریفی
  ۱۹-DM-,RW-,AM-,LW-,CM-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ شیرمردی
  ۲۹-DM-,RB-,LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ امیری
  ۲۳-LW-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ نامداری
  ۱۹-AM-,LW-,ST-,LB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ داوودی
  ۲۱-RW-,LW-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ رمضانی
  ۲۹-LW-,RW-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ حمدی‌نژاد
  ۳۶-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ پورابوالقاسم
  ۲۱-RB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ نعامی
  ۲۱-LW-,RW-,RB-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ درویشی
  ۳۲-ST-,SS-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ مظاهری
  ۲۷-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ قلاوند
  ۲۳-LW-,ST-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ زارع
  ۲۷-RW-,LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ ع. بهمنی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ معاوی
  ۲۰-ST-,CM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ خسروی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
  ۲۴ شیرزادی
  ۲۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ مکوندزاده
  ۲۶-DM-,CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ خشتان
  ۲۷-RW-,LW-,ST-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ کریمی
  ۲۹-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کلانتری
  ۲۸-AM-,RW-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ کیانی
  ۲۵-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ باقرپور
  ۲۱-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ آل‌نعمه
  ۳۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ شریفی
  ۱۹-DM-,RW-,AM-,LW-,CM-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ شیرمردی
  ۲۹-DM-,RB-,LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۷ امیری
  ۲۳-LW-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ نامداری
  ۱۹-AM-,LW-,ST-,LB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ داوودی
  ۲۱-RW-,LW-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ رمضانی
  ۲۹-LW-,RW-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ حمدی‌نژاد
  ۳۶-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۴ پورابوالقاسم
  ۲۱-RB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ نعامی
  ۲۱-LW-,RW-,RB-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ درویشی
  ۳۲-ST-,SS-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ مظاهری
  ۲۷-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ قلاوند
  ۲۳-LW-,ST-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ زارع
  ۲۷-RW-,LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ ع. بهمنی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ معاوی
  ۲۰-ST-,CM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ خسروی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --