۳-۰
تاريخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۶:۱۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: نقش جهان