سايت >> اینفوگرافیک

مقایسه عملکرد پرسپولیس و سایپا

نویسنده: متریکا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

 
مقایسه عملکرد پرسپولیس و سایپا

 آمار به طور مطلق، حکایت از برتری پرسپولیس نسبت به سایپا دارند. اما این برتری در زمین مسابقه هم خودش را نشان خواهد داد؟