بازی های نفت تهران
آمار تفکیکی تیم
عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب ۰ --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس ۰ --
دقت پاس -- --
دریبل موفق ۰ --
تکل موفق ۰ --
نبرد هوایی موفق ۰ --
خطا ۰ --
آمار دروازبان های نفت تهران
آمار بازیکنان نفت تهران