۰-۰
تاريخ
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۹
۱۳
۱
۲۳
۰
۰
۵۹,۴%
۴۱۹
۷۸,۰
۴۴,۵%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۶
۳
۱
۲۳
۲
۰
۴۰,۶%
۲۶۶
۶۸,۴
۵۵,۵%
۶,۶
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قاسمی‌نژاد
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۵۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وسلی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین