۰-۱
تاريخ
۲۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۳
۱۰
۴
۱۰
۰
۰
۶۱,۰%
۷۰۵
۸۶,۸
۵۷,۱%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۰۷
۵
۱
۱۱
۲
۰
۳۹,۰%
۳۷۸
۷۴,۳
۴۲,۹%
۶,۵
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۷۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین